Historia

I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...
W pierwszym okresie istnienia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie w latach 1946-1951 powołano do życia Akademicki Związek Sportowy, którego zadaniem było krzewienie kultury fizycznej wśród tutejszych Uczelni. Pierwszymi działaczami i organizatorami życia sportowego byli znani wówczas zawodnicy i jednocześnie studenci: Edmund Potrzebowski, Stefan Borkowski, Bolesław Pachół, Romuald Żujewicz. Fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego w formie treningów sportowych prowadzono w grupach sportowych według zainteresowań studentów. Podstawowymi dyscyplinami były: lekkoatletyka, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Zajęcia prowadzone były w części społecznie a w części opłacane przez AZS. Bazę do ćwiczeń stanowiły już istniejące i wyremontowane boiska, wypożyczane sale gimnastyczne oraz sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne zdobywane zbiorowym wysiłkiem działaczy i samych studentów. Należało wówczas szacunkowo uznać, że około 25 % ówczesnej młodzieży brało udział w różnego rodzaju zajęciach typu sportowego. Równolegle rozpoczął działalność jacht Klub AZS wykorzystując możliwości akwenów wodnych miasta Szczecina. Bazą żeglarska staje się najpierw przystań nad rzeką Odrą a później Ośrodek Sportów Wodnych nad jeziorem Dąbskim. Jacht Klub prowadził nabór młodzieży, organizował obozy i kursy szkoleniowe w zakresie żeglarstwa śródlądowego, morskiego i oceanicznego. W ciągu kilkudziesięciu lat przeszkolono setki żeglarzy różnych stopni, uczestników rejsów po Zalewie Szczecińskim, Bałtyku i innych morzach jak również oceanach. Długoletnim opiekunem z ramienia Uczelni był doc. dr Tomisław Matyszewski, komandor Jacht Klubu. W roku 1952 zarządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego powołano specjalistyczne międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego, którego celem było objęcie obowiązkowym wychowaniem fizycznym ogółu studentów pierwszego i drugiego roku studiów wszystkich czterech wydziałów. Jednocześnie pierwszym minowanym Kierownikiem zostaje absolwent Akademii Wychowania Fizycznego: mgr Roman Tyjewski a nauczycielami wychowania fizycznego: mgr Jerzy Orłowicz i mgr Jan Uczciwek. W następnych trzech latach na skutek zwiększenia liczby studentów zostają zaangażowani do pracy: mgr Jerzy Pikuła, mgr Edward Zawadzki, mgr Zbigniew Zelek i mgr Urszula Zawadzka. Oprócz stałych etatowych nauczycieli zostają zaangażowani dodatkowi dydaktyczni pracownicy, jak również instruktorzy i trenerzy na godzinach zleconych do prowadzenia zajęć w sekcjach sportowych. Studium Wychowania Fizycznego otrzymuje pomieszczenia biurowe przy Wydziale Mechanicznym. Dla potrzeby wychowania fizycznego i sportu Uczelnia zapewnia środki finansowe oraz sprzęt i bazę do ćwiczeń. Studium WF nawiązuje ścisłą współpracę z organizacjami młodzieżowymi tj. Akademickim Związkiem Sportowym. Współpraca dotyczy organizacji imprez i zawodów sportowych, szkoleń zawodników, wykorzystania obiektów i pomocy ćwiczebnych. W roku 1955 następuje przemianowanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Szczecińską. Z tą chwilą kierownikiem Studium zostaje mgr Jan Uczciwek, który pełni tę funkcję do roku 1973. Z pracy w Studium odchodzi mgr Jerzy Pikuła, który zostaje oddelegowany na kierownika Studium WF w nowo powstałej Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. Politechnice przybywa Wydział Ekonomiczny, powstały z byłej Akademii Handlowej. Zwiększa się liczba studentów a wraz z tym zostają zaangażowani do pracy w Studium WF nowi nauczyciele: mgr Henryk Piktel, mgr Ludwik Hawryluk, mgr Dobrosława Czerepaniak. W celu lepszej kontroli nad zdrowotnością studentów przyjęto do pracy lekarza: dr Alojzego Oszczaka, który funkcję tą pełnił do roku 1974. Od tego czasu studenci całkowicie podlegają kontroli zdrowotnej Przychodni Lekarskiej dla studentów. Dla celów wychowania fizycznego zostają adoptowane dwie sale gimnastyczne: większa w budynku Wydziału Mechanicznego, mniejsza w budynku Wydziału Ekonomicznego. Na terenie Wydziału Mechanicznego zostaje zbudowane boisko do gier i lekkoatletyki. Obiekty nie zaspokajają wszystkich potrzeb, dlatego Uczelnia w dalszym ciągu wydzierżawia dodatkowe szkolne sale sportowe oraz pływalnię. Do już istniejących sekcji sportowych przybywają nowe: gimnastyczna, pływacka i wioślarska. Ta ostania sekcja w krótkim czasie staje się jedną z najprężniej działających. Bazą sekcji jest przystań nad rzeką Odrą przy Wałach Chrobrego. Założycielem i długoletnim działaczem wioślarskim był Hieronim Cegielski. Przez kilka lat trenerem sekcji był wybitny działacz i olimpijczyk Teodor Kocera. W tym czasie zapoczątkowane zostają słynne majowe regaty o puchar Wojewody Szczecińskiego i jesienne o puchar Rektora PS. Wielokrotnie załoga PS zajmowała czołowe miejsca w tych zawodach a zdobyte puchary zdobią obecnie gabloty w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Z sekcji tej wywodzą się studenci PS, wybitni zawodnicy w skali krajowej i międzynarodowej, a także uczestnicy ogólnoświatowych Igrzysk Olimpijskich: Ryszard Stadniuk, Mariusz Trzciński, Henryk Trzciński, Ryszard Burak, Wiesław Długosz, Wiesław Wieśniak, Roman Kowalewski. Celem większego zainteresowania studentów turystyką organizowano coroczne wakacyjne obozy wypoczynkowo- sportowe z różnych specjalności tj.: pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo, w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego, głównie nad jeziorami. Zimą natomiast organizowano w górach obozy narciarskie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, które prowadzone były przez przeszkoloną kadrę na kursach trenerskich. Na bazie obozów narciarskich powstała sekcja narciarska skupiająca jednostki najzdolniejsze, biorące udział w zawodach międzyuczelnianych i mistrzostwach Szkół Wyższych. Przez szereg lat trenerem sekcji był mgr Antoni Wysocki a później także mgr Maria de Virion. Wszyscy pracownicy dydaktyczni Studium WF zobowiązani byli do czynnego udziału w doszkalaniu własnym na kursach i obozach organizowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. W dydaktyce zmiany polegały na opracowywaniu nowego programu i regulaminu Studium WF. Przewidywał on organizowanie zajęć wychowania fizycznego w grupach ogólnorozwojowych, zainteresowań sportowych oraz w sekcjach AZS dla najsprawniejszych. Natomiast studenci niepełnosprawni ćwiczyli w grupach rehabilitacji ruchowej pod kierunkiem specjalistów tj.: mgr Janiny Zgrych, a później mgr Elżbiety Wohl. Studium Wychowania Fizycznego podejmuje także prace badawcze nad rozwojem fizycznym i sprawnością ruchową młodzieży. Z ramienia Studium WF pracami kieruje mgr Jan Uczciwek, mający ścisły kontakt z Instytutem Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie. Dużą pomoc okazał nam w tym zakresie ówczesny dyrektor tegoż Instytutu: dr hab. Stefan Pilicz. Wyniki opracowań badawczych poszczególni nauczyciele przedstawiali w formie referatów na konferencjach naukowych organizowanych przez różne Uczelnie w Polsce. Prace te były publikowane w Zeszytach Naukowych Kultury Fizycznej. Ogółem ukazało się kilkanaście publikacji dot. rozwoju, sprawności, uzdolnień, zainteresowań sportowych młodzieży PS. W 1971 roku nastąpiło przekazanie nowobudowanego pawilonu sportowego na stadionie przy ul. Kordeckiego. W 1973 r kierownikiem Studium WF zostaje mgr Edward Zawadzki, zaś w roku 1974 nazwa Studium WF zostaje przemianowana na Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i tym samym w zakres jego działalności włączone zostają Klub Uczelniany AZS i Jachty Klub AZS. Wielu dotychczas pracujących nauczycieli z większym stażem otrzymuje stopnie wykładowców i starszych wykładowców. W połowie lat osiemdziesiątych skład pracowników dydaktycznych etatowych liczy: 12 wykładowców i starszych wykładowców oraz 10 instruktorów i trenerów zatrudnionych w sekcjach sportowych w niepełnym wymiarze godzin. W tym czasie obowiązkiem wf zostają objęci również studenci trzeciego roku studiów wszystkich wydziałów. W roku 1985 następuje włączenie Wydziały Ekonomicznego do Uniwersytetu Szczecińskiego a zarazem odejście dużej liczby studentów oraz trzech nauczycieli wf. Studium WF i Sportu PS nawiązuje kontakty z Wyższą Szkołą Techniczna w Wismarze, z Uniwersytetem w Rydze i Wyższą Szkołą Komunikacyjną w Dreźnie, w ramach których utrzymywana jest współpraca, wymiana doświadczeń i udział w zawodach sportowych. W latach 1985-1996 kierownikiem Studium zostaje mgr Roman Kowalewski a następnie od roku 1996 do 1999 funkcje tę pełnił mgr Andrzej Biernaczyk. Dużą niedogodnością w realizacji zadań SWFiS był brak własnej hali sportowej. Dzierżawione, niepełnowymiarowe sale gimnastyczne nie mogły sprostać stawianym wymaganiom. Dlatego naczelnym celem były starania wybudowania nowego, właściwego obiektu sportowego. Z ramienia Studium pełnomocnikiem do spraw budowy hali został mgr Józef Lemke. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w w roku 1991 została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i biurowymi. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika Studium, niektóre pomieszczenia adoptowano na siłownię i salkę rehabilitacyjną. Trzeba podkreślić, że duże zasługi zostały wniesione przez ówczesne władze Uczelni, w osobach: JM Rektora PS prof. dr hab. inż. Władysława Nowaka i Dyrektora Administracyjnego PS mgr inż. Franciszka Kamolę. Od roku 1999 Kierownikiem SWFiS PS jest mgr Lucyna Górniak. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w następujących grupach ćwiczebnych: koszykówka, siatkówka, aerobic, badminton, tenis ziemny, piłka nożna, trójbój siłowy, pływanie, wioślarstwo, taniec towarzyski, grupy rehabilitacyjne. Obowiązkowymi zajęciami, poza architekturą i wychowaniem technicznym, zostają objęci studenci wszystkich kierunków studiów dziennych tj. ponad 2400 osób. Jednocześnie Studium współpracując z KU AZS organizuje zajęcia dla 22 sekcji sportowych. Do prowadzenia zajęć zostaje zatrudnionych 14 etatowych nauczycieli dydaktycznych, 4 trenerów i instruktorów na umowę zleconą, 2 pracowników administracyjnych (kierownik obiektu i sekretarka), 8 pracowników obsługi (strażnicy ochrony mienia i porządkowe pomieszczeń dydaktycznych). Studium dysponuje kompletem obiektów sportowych: hala sportowa z salką rehabilitacyjną, siłownią, kompleksem boisk sportowych oraz kortami tenisowymi. Część zajęć jest prowadzona na obiektach wynajmowanych (basen pływacki i wioślarski, przystań wioślarska). Z naszej bazy zaczynają korzystać pracownicy PS w grupach sportowych: gimnastyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton. 

A OBECNIE...
Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Szczecińskiej- kompleks sportowy Uczelni zlokalizowany przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie, w samym sercu miasta, będący enklawą ciszy i spokoju. Charakterystyczne jest tarasowe usytuowanie obiektów SWFiS.Na najwyższym tarasie znajduje się boisko do gry w piłkę nożną. Poniżej zlokalizowana jest płyta stadionu lekkoatletycznego, boisko do gry w piłkę plażową oraz płyta boiska ze sztuczną trawą (ogrodzona i oświetlona z zapleczem socjalno-gospodarczym). Na najniższym poziomie zlokalizowane jest naturalne boisko trawiaste do gry w piłę nożną, trzy korty tenisowe oraz hala sportowa. Hala Sportowa liczy 48 m długości i 30 m szerokości. Przedzielając kotarami hale na jej szerokości uzyskujemy trzy sektory o wielkości 16m/30m, na których to mogą odbywać się równolegle zajęcia sportowe w trzech grupach. Na hali rozmieszczone są 4 boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową, 3 boiska do badmintona, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, istnieje również możliwość gry w tenisa ziemnego na dwóch kortach. W budynku znajduje się także profesjonalnie wyposażona siłownia oraz salka rehabilitacyjno- rekreacyjna. W hali mieszczą się również pomieszczenia administracyjne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Godna uwagi jest ekspozycja pucharów i trofeów sportowych, zdobytych przez Sekcje Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. Ekspozycja mieści się w dużej przeszklonej i oświetlonej gablocie.SWFiS główny nacisk kładzie na dydaktykę, z których to zajęć obowiązkowych korzysta ponad 2500 studentów wszystkich kierunków studiów dziennych. Również Studium współpracuje z Zarządem Środowiskowym Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie, jak i z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego, organizując zajęcia dla 22 sekcji sportowych. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych jest 11 etatowych nauczycieli dydaktycznych, 2 na umowę- zlecenie oraz do obsługi Studium 2 pracowników administracyjnych i 9 pracowników obsługi Tak więc razem SWFiS posiada 24 pracowników. Walory tego obiektu doceniane są przy okazji organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych. Na hali odbywały się międzynarodowe turnieje o „Puchar Wiosny" w gimnastyce artystycznej, w których uczestniczyły mistrzynie świata. Gościliśmy wielokrotnie uczestników Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce. Od dwóch lat odbywa się na naszej hali duży, ogólnopolski turniej w badmintonie BABOLAT CUP. Cyklicznie odbywają się imprezy sportowe dla studentów i pracowników akademickich.

A W PRZYSZŁOŚCI... 
Zamierzeniem na przyszłość jest wybudowanie krytego basenu pływackiego, remont i modernizacja stadionu