Regulamin korzystania z obiektów sportowych SWFiS

Regulamin korzystania z obiektów sportowych

  1. Obiekty sportowe służą do prowadzenia zajęć dydaktycznych i sportowych (w tym treningów sekcji sportowych), według wcześniej ustalonego harmonogramu.
  2. Obiekty sportowe są użytkowane przez:

a)      studentów i doktorantów ZUT

b)      zawodników KU AZS ZUT

c)      pracowników ZUT

d)      inne instytucje, jednostki kultury fizycznej i osoby w ramach umów najmu.

3.      Użytkowników obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe, odpowiednie do nawierzchni.

4.      Treningi dla użytkowników pkt. 2b) są dozwolone wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji KU AZS ZUT. Listę osób upoważnionych do korzystania z obiektów przygotowuje trener sekcji KU AZS ZUT.

5.      Sprzęt sportowy oraz inne urządzenia powinny być używane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, pod rygorem odpowiedzialności za spowodowane uszkodzenia.

6.      W czasie zajęć dydaktycznych, treningów oraz najmu szatnie są zamykane. Za przedmioty wartościowe SWFiS ZUT nie odpowiada.

7.      Pracownik portierni udostępnia szatnie grupom dydaktycznym oraz treningowym KU AZS ZUT, natomiast najemcy pobierają osobiście klucze od szatni na czas trwania najmu.

8.      Ustalony czas najmu obejmuje łączny pobyt w pomieszczeniach socjalnych (szatniach) i w obiektach sportowych.

9.      Po zakończeniu zajęć użytkownicy mają obowiązek pozostawić po sobie należyty porządek i złożyć sprzęt sportowy w przeznaczonym do tego miejscu.

10.  Wszelkie usterki czy uszkodzenia użytkownicy bezzwłocznie zgłaszają na portierni.

11.  Portierzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji usterek i uszkodzeń oraz stałej kontroli obiektów sportowych i pomieszczeń socjalnych przy zmianie użytkowników, celem bieżącego ustalenia stanu technicznego i porządku w eksploatowanych pomieszczeniach.

12.  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną, za szkody powstałe w trakcie zajęć, wynikające z niewłaściwego korzystania.

13.  Zabrania się:

·         samowolnego wstępu na teren obiektów sportowych i korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody Kierownika SWFiS ZUT lub prowadzącego zajęcia,

·         palenia tytoniu, e-papierosów, środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu na całym terenie SWFiS ZUT,

·         wnoszenia i spożywania jedzenia na hali sportowej, z wyłączeniem pomieszczeń do tego przeznaczonych,

·         wstępu na teren obiektów sportowych osób będących pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych,

·         wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników,

·        wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psa asystującego oraz ustaleń pisemnych.

14.  Przyzwala się:

·         na wnoszenie na halę sportową wyłącznie wody w zamykanych butelkach (typu PET).

15.  Organizator imprez i zawodów sportowych – (użytkownicy pkt. 2d) po uzyskaniu zgody kierownika SWFiS ZUT ponosi pełną odpowiedzialność za ich przebieg i bezpieczeństwo uczestników.

16.  Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych w zawartych ustaleniach pisemnych, jeśli takie zostały zawarte.

17.  Administrator obiektu dydaktycznego realizuje nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem obiektów sportowych w trakcie imprez sportowo – rekreacyjnych.

18.  W celach promujących SWFiS ZUT zdjęcia z imprez i zawodów sportowych mogą być umieszczane na stronach internetowych uczelni/jednostki i portalach społecznościowych SWFiS ZUT.

19.  W razie zagrożeń ewakuacja odbywa się zgodnie z oznaczoną drogą ewakuacyjną.

20.  Użytkownicy przebywający na terenie obiektów sportowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż.

21.  Za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są wszyscy przebywający na terenie obiektów sportowych.

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Joanna Trubiłko

Regulamin korzystania z pomieszczeń na poziomie -1 w budynku SWFiS ZUT w Szczecinie przy ulicy Tenisowej 33

1.   Wszyscy korzystający z pomieszczeń na poziomie -1 ćwiczą na własną odpowiedzialność.

2.   Wstęp do pomieszczeń tylko w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.

3.   Studium nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie budynku.

4.   W pomieszczeniach przebywają tylko osoby ćwiczące.

5.   Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić rozgrzewkę.

6.   Wszystkie urządzenia oraz sprzęt znajdujące się w pomieszczeniach do ćwiczeń, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.   Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłosić pracownikowi portierni Studium.

8.   W trakcie wykonywania ćwiczeń osoba trenująca zachowuje ciszę i zostawia po sobie nienaganny porządek.

9.   W pomieszczeniach na poziomie - 1 może przebywać równocześnie nie więcej niż 24 ćwiczących i nie mniej niż 2 ćwiczących.

10. Do przestrzegania ww. regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy pomieszczeń. W przypadku jego nieprzestrzegania, ćwiczący może zostać usunięty.

 

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


mgr Joanna Trubiłko