Regulamin zajęć wychowania fizycznego

I. Informacje ogólne.

1.      Udział w zajęciach odbywa się według planu i programów ustalonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

2.      Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie, odpowiednie do podłoża oraz zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami.

3.      Formy zajęć wychowania fizycznego:

·         programowe zajęcia prowadzone na obiektach sportowych SWFiS ZUT,

·         programowe zajęcia prowadzone na platformie MS Teams w formie zdalnej (tylko w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2),

·         zajęcia teoretyczne dla osób z zwolnieniami lekarskimi,

·         treningi w sekcjach sportowych KU AZS ZUT,

·         zajęcia rehabilitacji ruchowej i korektywy,

·         zajęcia programowe do wyboru,

·         zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

4.      Ćwiczenia są obowiązkowe i podlegają semestralnym zaliczeniom.

5.      Dla studentów z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi zorganizowane są oddzielne zajęcia programowe (teoretyczne).

6.      Przeciwwskazania do czynnego udziału w zajęciach WF, ze względu na stan zdrowia, potwierdza lekarz specjalista.

·         zwolnienie lekarskie student ma obowiązek dostarczyć do SWFiS ZUT w terminie czterech tygodni od momentu rozpoczęcia każdego semestru.

·         w przypadku uzyskania długoterminowego zwolnienia lekarskiego w trakcie trwania semestru, student ma obowiązek dostarczyć do SWFiS ZUT w ciągu 14 dni od otrzymania zwolnienia.

·         wszystkie zwolnienia lekarskie powyżej 30 dni są podstawą do skierowania studenta do grupy dydaktycznej „zwolnienia lekarskie”.

·         zwolnienia lekarskie lub inne dokumenty dostarczone po terminie nie będą honorowane.

7.      Dopuszcza się możliwość zwolnienia z zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego w przypadku:

·         studentów uprawiających sport wyczynowo w dyscyplinach olimpijskich – członków kadry narodowej, występujących w rozgrywkach lig państwowych (ekstraklasa, I i II liga, klasa mistrzowska w tańcu towarzyskim),

Podstawą zwolnienia jest złożenie w Studium WFiS podania i poświadczenia z klubu macierzystego lub Okręgowego Związku danej dyscypliny, w terminie czterech tygodni od momentu rozpoczęcia każdego semestru.

·         trenujących w sekcjach sportowych KU AZS ZUT w Szczecinie (z wyjątkiem sekcji szachowej
i brydża sportowego).

8.      Studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia oraz poszanowania sprzętu i urządzeń sportowych.

II. Zasady zaliczeń.

1.      Zaliczenia dokonywane są semestralnie w określonych terminach.

2.      Warunkiem zaliczenia semestru jest 100% frekwencja i zaliczenie obowiązkowych sprawdzianów.

3.      Opuszczone zajęcia należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić

·         odrobienie zajęć może się odbywać raz dziennie z wyłączeniem dnia, w którym student odbywa zajęcia programowe,

·         w tygodniu, można uczestniczyć w trzech zajęciach z wychowania fizycznego, tzn. w jednym obowiązkowym i w dwóch dodatkowych,

·         odrabianie zajęć powinno być dokonane w uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia,

·         nieobecność należy odrobić na programowych zajęciach prowadzonych na obiektach SWFiS ZUT
w Szczecinie.

4.      Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych danej formy (3 zajęcia), na których obecność jest obowiązkowa, może być podstawą do niewystawienia oceny z tej formy zajęć.

5.      Udział w zawodach sportowych organizowanych przez SWFiS ZUT lub KU AZS ZUT może być traktowany na równi z udziałem w ćwiczeniach obowiązkowych.

6.      Zaliczenia przedmiotu dokonuje prowadzący grupę dydaktyczną na podstawie uzyskanych efektów kształcenia.

7.      Zaliczenie przedmiotu studentom biorącym udział w treningach Klubów Sportowych (I pkt.6) dokonuje opiekun grupy.

8.      Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu w przypadku:

a)      uzyskania oceny lub zaliczenia na innym kierunku ZUT w Szczecinie

b)      uzyskania zaliczenia lub oceny na innej Uczelni, na podstawie zgody udzielonej przez Kierownika SWFiS ZUT w Szczecinie

9.      Podanie o zaliczenie przedmiotu (dot. pkt. 8)  należy złożyć w terminie czterech tygodni od momentu rozpoczęcia każdego semestru.

III. Postanowienia końcowe.

1.      Studium nie odpowiada za rzeczy wartościowe ćwiczących.

2.      W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania ćwiczeń nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w Szczecinie.

3.       Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem jest Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w Szczecinie .